Kategori: Gramatikal Arab

Taqrirat Syaikh KH. Kholil Bangkalan

Salah satu kitab karya Syaikh KH. Kholil Bangkalan yang menjelaskan tentang kaidah-kaidah i’rab