Jawaban Amaliyah dan Ibadah Yang Dituduh Bid’ah

Amaliyah-amaliyah Nahdliyyin yang selama ini dilakukan oleh sebagian besar umat Islam di Indonesia  memiliki dasar yang kuat yang bersumber langsung dari Al-Quran, sumber segala hukum, Al-Hadist, Ijma’ serta Qiyas. Apa yang selama ini dituduhkan oleh sebagian kelompok bahwa amaliyah-amaliyah nahdliyyin (tahlil, manaqib, tawassul,..dsb) itu sesat, bid’ah, kafir serta musrik ternyata itu tidak benar, malah sebaliknya, […]

ISTILAH-ISTILAH DALAM NU (2)

Qanun Asasi: Garis-garis dasar ideologi NU yang disusun oleh Hadhratusy Syaikh Hasyim Asy’ ari. Intinya, jam’iyyah NU berpegang kepada madzhab Asy’ariyah (pengikut Syaikh Abul Hasan Ali bin Ismail Al-Asy’ari) dan Maturidiyyah (pengikut Abu Manshur Muhammad bin Muhammad Al- Maturidi) dalam beraqidah; pendapat ulama madzhab Maliki, Hanafi, Syafi’i, dan Hanbali dalam berfiqih; dan pendapat Imam Junaid […]

ISTILAH-ISTILAH DALAM NU (1)

A’wan: Bagian dari syuriah yang bertugas membantu tugas rais, yang terdiri atas sejumlah ulama terpandang. A’wan adalah bentuk jamak dari ‘awn yang secara bahasa berarti bantuan. Hadhratusy Syaikh: Sebutan kepada seorang ulama sebagai pengakuan atas keluasan ilmunya, kemuliaan akhlaqnya, dan keistiqamahannya dalam berdakwah. Istilah Hadhratusy Syaikh di NU merujuk kepada K.H Mohammad Hasyim Asy’ari, pendiri […]

Kembali ke Atas