Jawaban Amaliyah dan Ibadah Yang Dituduh Bid’ah

Amaliyah-amaliyah Nahdliyyin yang selama ini dilakukan oleh sebagian besar umat Islam di Indonesia  memiliki dasar yang kuat yang bersumber langsung dari Al-Quran, sumber segala hukum, Al-Hadist, Ijma’ serta Qiyas. Apa yang selama ini dituduhkan oleh sebagian kelompok bahwa amaliyah-amaliyah nahdliyyin (tahlil, manaqib, tawassul,..dsb) itu sesat, bid’ah, kafir serta musrik ternyata itu tidak benar, malah sebaliknya, […]

Khittah dan Khidmah NU

Ada perbedaan antara pesantren dan Nahdlatul Ulama dengan lembaga lainnya, yaitu bahwa NU dan pesantren sangat menekankan aspek afektif dalam mendidik masyarakat, dengan demikian hal ini mampu mengembangkan pendidikan dan gerak organisasi sebagai perangkat psiko-motorik. Jangan heran jika para santri dan anggota-anggota Nahdlatul Ulama di masa lalu mampu menempatkan Islam ala ahlis sunnah wal jamaah […]

ISTILAH-ISTILAH DALAM NU (2)

Qanun Asasi: Garis-garis dasar ideologi NU yang disusun oleh Hadhratusy Syaikh Hasyim Asy’ ari. Intinya, jam’iyyah NU berpegang kepada madzhab Asy’ariyah (pengikut Syaikh Abul Hasan Ali bin Ismail Al-Asy’ari) dan Maturidiyyah (pengikut Abu Manshur Muhammad bin Muhammad Al- Maturidi) dalam beraqidah; pendapat ulama madzhab Maliki, Hanafi, Syafi’i, dan Hanbali dalam berfiqih; dan pendapat Imam Junaid […]

ISTILAH-ISTILAH DALAM NU (1)

A’wan: Bagian dari syuriah yang bertugas membantu tugas rais, yang terdiri atas sejumlah ulama terpandang. A’wan adalah bentuk jamak dari ‘awn yang secara bahasa berarti bantuan. Hadhratusy Syaikh: Sebutan kepada seorang ulama sebagai pengakuan atas keluasan ilmunya, kemuliaan akhlaqnya, dan keistiqamahannya dalam berdakwah. Istilah Hadhratusy Syaikh di NU merujuk kepada K.H Mohammad Hasyim Asy’ari, pendiri […]

Kembali ke Atas